Menü

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Általános rendelkezések

(1)  A Grabarics Építőipari Kft,mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.grabarics.hu weboldal és azott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban:„weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználótermészetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen AdatkezelésiSzabályzat és tájékoztató alapján jár el.

A Felhasználó aweboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézvekötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

    Adatkezelő a  Jelen Szabályzat tekintetében:

 • Adatkezelő: Grabarics Építőipari Kft
 • Székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.
 • Postacíme: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.
 • Elektronikus (e-mail) cím: info@grabarics.hu
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-940225
 • Adószáma: 11106485-2-41


(2) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő általkezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamintbiztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonságkövetelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz valójogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlannyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy afelhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletbentartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésbenmegfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan,a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodikazok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezésiintézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényrejuttatásához szükségesek.

 

2. Jogszabályi háttér

Aszemélyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokatAdatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelőáltal végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokbanrögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • azegyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérőlszóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

 

3. Fogalmak

(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;


(2) személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlenbeleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagyegyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

(4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelésétkifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatoktörlését kéri


(5) adatkezelés: az alkalmazotteljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagya műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásánakmegakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint aszemély azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-,tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

(6) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől éseszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikaifeladatot az adatokon végzik.

(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt aszemélyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza ésvégrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve ajogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatokfeldolgozását végzi.

(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, azadatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelőaz Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozójogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg

 • azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. tv. 13/A §-a,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. §bekezdése alapján kezeli.

 

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

(1) A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyekadatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatokkizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nemminősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket aszemélyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetesszeméllyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatoksem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsoljahozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nemállítható fel kapcsolat természetes személlyel.

(2) 
Online üzenet küldése, árajánlat kérése:
Aweboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkalkapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melyneksorán az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.


Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
AzAdatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót(cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes azÉrintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésérealkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információmegadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó azAdatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak éskizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-katabból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettekinformációhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásaiszínvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat,marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettneklehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedeiazonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintetttudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatásoknem fognak megfelelően működni.

Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
APortálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítményekcsak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgálógombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hozlétre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak aFacebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyibenaz Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre,előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintettközösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelőgombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül azadott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Azadatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-ináltali további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainakvédelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk aFacebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

Remarketing kódok
APortálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketingkódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portállátogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy aSzolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetésekjelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatottmás, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve afacebook-on.
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.


Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

 • a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
 • a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezenadatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverekbiztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál,másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikákkészítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel aszolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 (3) Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, afentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösenszolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csakaz adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintetthozzájárulása alapján kezelhet.
Ezek az adatok nem kapcsolhatókössze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nemadhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

(4) Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatásigénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse,hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokkezelését is.

(5) Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

(6) Az adatkezelés időtartama:
AzÉrintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulásmódosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelésidőtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelőtörölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat–ideértve a telefonos ügyintézés során készült hangfelvételt is- azAdatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, azáltalános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.
Aszámlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő  a számvitelikötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-aértelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. éviXCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

(7) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához azÉrintett bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére -ideiglenes jelleggel - a szükséges hozzájárulás megadása esetén -adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából -  átadja, így különösen:

 • amennyibena weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő afizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja apénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.
 • amennyibena weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződöttpartnervállalat számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és aszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet éscímet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatokvonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat aszállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.


(8) A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatokkinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycsszoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mintadatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
Aweboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy azadatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatávalhozzájárulását adta

(9) Amennyiben olyan szolgáltatásokrólvan szó, amelynek során, személyes adatokat – így például onlinefizetés esetén bankkártya számot– kell a Felhasználónak online módonelküldenie a szolgáltatás igénybevételéhez, az Adatkezelő az ilyenüzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát - SSL-alapúcsatlakozást – biztosít.

(10) Amennyiben a weboldal egyesszolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti kapcsolatbanálló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere - aSzolgáltató nevében és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára -gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelenAdatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

(11) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatásttart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelenAdatkezelési Szabályzatban foglaltak - a partnerrel fennálló szerződéseskapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozószabályoknak megfelelően - ekkor is irányadóak.

(12) A(7)-(11) bekezdésben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatásilletve adatfeldolgozás során egyértelműen feltüntetésre kerül azadatkezelő illetve az adatfeldolgozó személye.

(13) Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

Név: DBI Szoftver Kft (tárhely szolgáltató)
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. Épület 2. Emelet

ASzolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a fentiekbenfelsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyen igénybe azzal, hogya további adatfeldolgozók nevét és címét a Szolgáltató legkésőbb azadatfeldolgozás megkezdésekor az Érintettek számára hozzáférhető módonközzéteszi.

6. Az Érintettek jogai

(1) Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

(2) Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelembenyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást azÉrintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerintmegbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - azadattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes,ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozótájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyébesetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a mármegfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokatjogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshezvezetett.

(3) Az Adatkezelő az adattovábbításjogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljábóladattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általakezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbításjogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körénekmeghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabálybanmeghatározott egyéb adatokat.

(4) Ha a személyes adat avalóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat azAdatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelőhelyesbíti.

(5) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(6) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintettezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjánfeltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az ígyzárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az azadatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(7) Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha azérintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatottszemélyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható megegyértelműen.

(8) A helyesbítésről, a zárolásról, amegjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokatértesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljáratovábbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljáravaló tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(9) Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés irántikérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belülírásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemelutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagyzárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja azÉrintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz forduláslehetőségéről.

(10) Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag azadatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy azadatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekénekérvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) haa személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

AzAdatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozástköteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, delegfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről akérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, azAdatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételtés adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint atiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekrőlértesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyesadatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozásijog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett azAdatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 naposhatáridőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen - annak közlésétől,illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághozfordulhat.

(11) Az Érintettnek jelen 5. pontbanmeghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belsőbiztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekményekmegelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében,továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, azEurópai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint afoglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, amunkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárásacéljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is-, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.)a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.)az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

Abíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét azAdatkezelő, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő kötelesbizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelőt atájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére,az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, azérintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21.§-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Haa bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevőkérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatátaz ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
Adatkezelőköteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. §(5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordulbírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – a Adatkezelőazonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát,ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvénybenvédett jogai megkövetelik.

(2) Az Adatkezelő az Érintettadatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinekmegszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettelszemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt azadatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.